User Name
giải thưởng

Mỗi Thí sinh thắng giải sẽ nhận được

bao gồm 02 gói Diana Super Night và 03 vật
dụng trên giường ngủ mà thí sinh đã chọn

Thể Lệ Cuộc Thi